Υπηρεσίες Εποπτείας & Αντιπροσώπευσης

Έχοντας επιτύχει μια επικερδή και αξιόπιστη εκμίσθωση για την ιδιοκτησία σας, η εταιρεία μας μπορεί επίσης να σας παράσχει Υπηρεσίες Εποπτείας και Αντιπροσώπευσης.

Η rGp διατηρεί τακτική επαφή με τους ενοίκους, προκειμένου να διασφαλίσει τη σύννομη χρήση του ακινήτου σας, αλλά και την έγκαιρη πληρωμή του ενοικίου σας, αντιμετωπίζοντας αμέσως τυχόν καθυστερήσεις καταβολής ενοικίων. Επίσης η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να μεταφέρει τα μισθώματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Σε περίπτωση διάρρηξης της συμφωνίας μίσθωσης του ακινήτου σας, οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας προβαίνουν αμέσως στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιοκτησία σας και το εισόδημά σας, εφαρμόζοντας τις πιο ταχείες και αποτελεσματικές λύσεις που προσφέρονται από την ελληνική νομοθεσία.

Επιπλέον, η rGp σας εκπροσωπεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει σχετικά με την ιδιοκτησία σας. Επίσης η εταιρεία μας σας αντιπροσωπεύει κατά τις γενικές συνελεύσεις των συνιδιοκτητών που γίνονται σε όλες τις συνιδιοκτησίες στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.