Επίλυση Μισθωτικών Διαφορών

Οι νομικοί μας σύμβουλοι εποπτεύουν τη μίσθωση της ιδιοκτησίας σας και προβαίνουν εγκαίρως στις αναγκαίες δικαστικές ενέργειες κατά οποιουδήποτε μισθωτή παραβιάσει το συμβόλαιο μίσθωσης, εκδίδοντας και εκτελώντας δικαστικές διαταγές πληρωμής μισθωμάτων, και διαταγές απόδοσης μίσθιου ακινήτου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα και βοηθήματα προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιοκτησία σας και τα εισοδήματα σας.